Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
< naar overzicht met nieuwsberichten

Verslag Algemene ledenvergadering 2011

NKS Verslag ledenvergadering, 18-12-2011
De opkomst van 32 leden was goed - een teken dat de betrokkenheid groot is. Iedereen heeft actief deelgenomen aan de vergadering d.m.v. het stellen van vragen of ondersteuning geven wanneer het nodig of gewenst was. Goed om te zien dat er kritisch is gekeken naar tal van veranderingen die zijn ingezet. Juist dan blijft iedereen scherp en kan de voortgang worden bewaakt. Het bestuur is dan ook tevreden over de bijdragen van de leden en de input die is gegeven. Het geven van opbouwende kritiek op de plaats waar het hoort, is gewoon goed. Niet via omwegen zonder naam en toenaam, want daar kan niemand iets mee. Soms is er via het internet kritiek op het NKS, maar dat lijkt meer op smaad –en bewust het beschadigen van personen. Daar neemt het NKS afstand van en de leden/bestuur ook. Vandaar dat de ledenvergadering breed is aangekondigd in diverse serieuze media - want dan weet iedereen ervan en is het bereik groot.

Vragen/Ingekomen stukken
01. Is er rekening gehouden met het lange pinksterweekend?
Hierover is gestemd: meerderheid is niet voor verzetten van datum!
02. In Februari naar de Amer, kan dat worden verzet?
Na stemmen meerderheid voor verzetten: ruilen met wedstrijd op Hollands Diep.
03. Wat is precies de bedoeling van de verschillende wedstrijden/datums?
Door het bestuur is uitgebreid uitgelegd dat groeien in de breedte beter is dan alleen 1 soort NKS. Tevens kunnen we niet meer uit de voeten met meer dan 60 boten en laten federaties dit niet toe (zie POS en wedstrijd op Noordzeekanaal) Vandaar meerdere soorten NKS. Iedereen eens!
04. Moet strenger worden opgetreden bij overtreding van het reglement?
Iedereen was het hiermee eens. Indien aantoonbaar overschrijding reglement: opvolgen sancties.
05. Aanpassing reglement; Ankeren moet verder?
Minimaal 50 meter afstand van een vissende boot/vice versa wordt de nieuwe regel. Hierover is gediscussieerd en gestemd. Reden is dat er steeds vaker plotseling wordt geankerd in de buurt van vangende boten (inpikken stek). Meerderheid voor nieuwe regel. Ingang 2012.
06. Aanpassen punten systeem: regel nu: niet meevissen 50 punten, wel meevissen aantal boten met vis + 10 punten als je geen vis vangt?
Hierover was een ruime meerderheid het niet eens. Blijft zoals het is.
07. De prijzen van de wedstrijden mogen best iets 'groter'; Ten koste van de finaleprijzen die kunnen best wat minder worden?!
Gaat het bestuur aan werken (Tjeerd en Perry kijken hiernaar)
08. Percentage ticketverdeling van NKS Rivieren (pennen) en NKS traditioneel: hoeveel mogen er door?
Veel deelnemers vinden dat het moeilijker moet worden om een ticket te winnen, maar bijna een even groot deel vindt dat het laagdrempelig moet blijven en dat iedereen kans moet kunnen maken op de finaleprijs. Dus met één keer meedoen kans op ticket en de hoofdprijs. Marco en Hendrik komen met een voorstel voor het seizoen 2012.
09. Prijzen bonnen IJsselsport: Overdraagbaar - anders?
Voor seizoen 2012 wordt hier samen met IJsselsport naar gekeken.
10. Kunnen prijzen vooraf bekend worden gemaakt?
Ja, indien bekend wel. Maar vaak zijn prijzen nog niet geheel bekend voor het complete seizoen.
11. Boten die prijs hebben moeten prijs afhalen, anders vervalt deze?
Indien een ‘boot’ zich netjes afmeld; geen probleem.
12. Tickets alleen bij deelname minimaal 3 wedstrijden?
Zie vraag 8.
13. Bestuur moet alles overleggen met leden vooraf er iets wordt beslist?
Dit kan nagenoeg nooit in de praktijk. Het bestuur is gekozen en heeft het vertrouwen gekregen beslissingen te nemen in het belang van het NKS. Verantwoording wordt minimaal 1x per jaar afgelegd tijdens de ledenvergadering - of zoals nu - een extra ingelaste vergadering. Het bestuur moet ten alle tijden kunnen beslissen, want draagt uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid. Iedereen was het hierover eens.

Kascontrole
De financiële status is besproken en toegelicht. Er is een positief saldo. Alle onderliggende data (rekeningen etc.) lagen ter inzage klaar voor alle leden. Hier is naar gekeken en er zijn geen ‘afwijkingen’ gevonden. Een kascontrole wordt in begin 2012 nogmaals uitgevoerd door een lid.

Jeugddag
De jeugddag is goed verlopen. De jonge deelnemers waren tevreden en dat was ook te zien na afloopt. Volgend jaar zal er wederom worden bekeken of een jeugddag haalbaar is. Het doel is in ieder geval om dit zeker opvolging te geven.

Sponsoren
De sponsoren hebben in 2011 meer exposure gekregen dan daarvoor. In de toekomst wordt dit nog meer, want er worden meer wedstrijden gevist, dus meer verslagen. Het NKS heeft een uitstekende bekendheid in binnen en buitenland. Sponsoren zijn tevreden, maar dit kan altijd beter. Het NKS streeft naar een samenwerking op langere termijn en een win win situatie voor iedereen.

NKS Series
Omdat het traditionele NKS tegen het plafond is gegroeid, is groei alleen mogelijk op een andere manier. In de toekomst, en in een aantal gevallen moet dit, is een maximum van 60 boten per wedstrijd de limiet. Vandaar dat er besloten is om verbreding te zoeken en naar specialismen: Traditioneel, Rivieren, Old School en 1x per jaar naar het Balaton (onder voorbehoud dat het mag van de lokale overheid in Hongarije). Allemaal uniek, vernieuwend en toekomst gericht. Er zijn natuurlijk buitenstaanders die zeggen dat dit geen waarde heeft, maar dat zijn dan ook buitenstaanders en geen liefhebbers. Wat is er mis met een NKS Rivieren, Old School of Traditioneel…? Niets...! De leden waren het ook hiermee eens en het ingezette beleid wordt verder uitgewerkt. Meer hierover op deze website en andere serieuze media.

Media verdeling
Er is gesproken over de media die in 2011 en in 2012 willen samen werken met het NKS. Met de nadruk op samen werken. De lijst voor 2012:
- Federatieve websites
- Websites van sponsoren
- www.hengelsporthuis.com
- www.hengelsportoost.nl (ad random)
- www.roofvisnet.nl
- www.dutchanglers.nl
- www.nksnoekbaarsvissen.nl

Met bovenstaande media is het afgelopen jaar constructief samen gewerkt. Dit willen de leden en bestuur voortzetten. Voor sponsoren een groter media platform dan voorheen.

Website
De NKS website zal medio 2012 worden aangepast – geschikt gemaakt voor de diverse NKS Series. Dit zal onder andere worden gedaan door Gerben Mul van Tumult Vormgeving. Hiervoor is in ieder geval een bedrag van 500 euro gereserveerd in 2012.

Sluiting
Het bestuur dankt alle leden voor hun komst, inbreng en vertrouwen.
Tevens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Happy New Year...!

NKS Bestuur