Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Pennen

Meer informatie over het NKS Pennen

Rivieren

Meer informatie over het NKS Rivieren

Reglementen

Reglementen

1. Deelname. Het Nederlands Kampioenschap Snoekbaarsvissen (NKS) wordt gevist met maximaal 50 boten voor het NKS regulier, 20 boten voor het NKS rivieren en 20 boten NKS Pennen. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een op naam gesteld document om het wedstrijdwater te mogen bevissen. Het NKS regulier wordt gevist over acht wedstrijden. Het NKS rivieren wordt gevist over vier wedstrijden en het NKS pennen over drie wedstrijden. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de competitie die men vist en wordt vastgesteld op de ALV. De contributie moet in één keer vóór aanvang van de competitie per bank betaald worden op de bankrekening van het NKS. Vissers die onze sport in diskrediet brengen worden geweigerd voor deelname. Vissers die de competitie NKS regulier of NKS rivieren vissen worden automatisch lid van de vereniging. Door deelname aan de wedstrijden gaat deelnemer akkoord met de reglementen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de het bestuur.
 
2. Inschrijving Aansprakelijkheid. De bovenste 90% van NKS regulier en van NKS van rivieren plaatsen direct voor de desbetreffende competitie.
 
Indien er meer dan 50 ( NKS regulier) en/of 20 ( NKS rivieren) hebben ingeschreven (ijkmoment 31 december) volgt er per competitie een selectie wedstrijd. Indien er voor beide wedstrijden minder dan 50 boten zijn dan wordt er één selectie wedstrijd gevist. Selectie wedstrijd zal op de Nieuwe Merwede plaats vinden, anders is de kans op boten met 0 vissen te groot. De beste vissers van de selectie wedstrijd worden toegelaten op volgorde van de uitslag voor het NKS regulier en het NKS rivieren, tot het maximale aantal van de twee competities bereikt is. Indien er boten op de gelijke plaats eindigen ( gelijke lengte) dan beslist de grootste vis. Indien dan nog steeds gelijk dan wordt er geloot.
 
Mochten er per 31 december nog vrije plaatsen zijn in de competities dan blijft de inschrijving open tot een week voor aanvang of zolang er nog plaats is.
 
Indien nieuw koppel gevormd wordt of een koppel splitst zich op en in het jaar ervoor bij de eerste 90% beste boten gevist hebben dan heeft het nieuwe koppel direct toegang tot de competitie.
Er zijn dan minder plaatsen voor nieuwkomers beschikbaar. Mocht door deze regel het totale aantal deelnemers van een competitie het maximale aantal overschrijden dan zullen ook de nieuw gevormde koppels de selectie wedsstrijd moeten mee vissen. Vervangers, ongeacht hoeveel wedstrijden ze mee gevist hebben en welke eindrangschikking ze behaald hebben, hebben bij het vormen van een nieuw koppel geen directe toegang tot de competitie van het volgende jaar. Indien een koppel van competitie wil wijzigen zal het koppel bij overschrijding van aantal plaatsen de selectie wedstrijd moeten vissen ( ongeacht de eindrangschikking van het jaar ervoor).
 
Mochten er minder deelnemers zijn dan het maximaal aantal dat per competitie gesteld is dan staat het bestuur vrij om per wedstrijd de inschrijving voor niet-leden open te stellen tot het maximaal aantal bereikt. Toelating gebeurt dan op volgorde van inschrijving. Hoogte van het inschrijfgeld wordt bepaald op de ALV. Deelnemers die via deze open inschrijving deelnemen aan één of meerdere wedstrijden hebben vissen alleen voor de dagprijzen en kunnen niet worden toegelaten tot de finale. Vervangers van competities koppels mogen niet via open inschrijving mee doen aan de wedstrijden.     

3. Aansprakelijkheid. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, wetsovertredingen van deelnemers, diefstal, beschadiging van eigendommen en/of lichamelijk letsel van deelnemers.

4. Veiligheid. Elke boot moet voorzien zijn van door de wet aan zijn boot gestelde eisen. Het is verplicht om met 2 man in de boot te vissen. Het is verplicht tijdens de wedstrijd een goedgekeurd zwemvest of reddingsvest te dragen. Drijfpakken worden ook gezien als zwemvest. Indien geconstateerd wordt dat deze regel niet nageleefd wordt volgt een gele kaart en moet direct het zwemvest, reddingsvest of drijfpak aan getrokken worden. Indien dat niet wordt gedaan of een tweede overtreding geconstateerd wordt volgt een rode kaart. De bestuurder van de boot moet in het bezit zijn van minimaal het Klein Vaarbewijs I. Het is niet toegestaan om voor, tijdens en na de wedstrijd harder te varen dan de wettelijke maximum snelheid  op het wedstrijdwater.

5. Wedstrijd aanvang, einde en afgelastingen. De wedstrijd begint om 8.30 en eindigt om 15.00 uur. Wanneer een wedstrijd door slechte weersvoorspellingen wordt afgelast, wordt dit een dag van te voren, uiterlijk om 12:00 uur 's middags bekend gemaakt op de website.  Bij twijfel kan men tevens bellen met de organisatie (tot 17.00 uur). Wanneer een wedstrijd 2x achtereen wordt afgelast, wordt de wedstrijd uit het klassement geschrapt. Het bestuur houdt zich echter het recht voor om een wedstrijd die twee keer afgelast in te plannen op een uitwijkdatum van één daarop volgende wedstrijden. Er wordt aan het eind van het seizoen een extra reserve dag ingepland om een wedstrijd die door omstandigheden twee keer is afgelast alsnog te vissen. Indien er ondanks hierboven genoemde uitwijkmogelijkheden onverhoopt toch niet gevist kan worden volgt er geen restitutie van de contributie (of een deel hiervan). De organisatie kan ook op de wedstrijddag zelf besluiten de wedstrijd eerder te beëindigen door slechte weersomstandigheden of calamiteiten.
 
-Weersomstandigheden. Een wordt per competitie een weerscommissie van 8 ervaren vissers geformeerd. Twee dagen voor de wedstrijd  hebben de leden contact over het wel en niet door gaan van de wedstrijd. Om de wedstrijd doorgang te laten vinden moeten er minimaal 5 stemmen voor zijn. Indien de weersvoorspelling geen duidelijkheid geeft kan de beslissing zo mogelijk uitgesteld worden naar 12 uur de daarop volgende dag. Eventuele uitstel en de daarop volgende uiteindelijke beslissing wordt bekend gemaakt via de website van de NKS ( www.nksnoekbaarsvissen.nl  )
 
-Wind. Aan de hand van de voorspellingen ( Windguru Pro) geeft een ieder lid van de weerscommissie een advies of het in zijn ogen verantwoord is om de wedstrijd te vissen. Hierbij wordt gekeken of op het hele beoogde parcours veilig gevist kan worden. Indien tijdens de wedstrijd de wind onverwacht toch aantrekt kan de wedstrijd bij meer dan vier stemmen voor als nog beëindigd worden. Stemming gebeurt via de whatt’s app groep NKS regulier weergroep of NKS rivieren weergroep.
 
-Beperkt zicht. Bij weersomstandigheden waardoor er beperkt zicht is ( mist / sneeuwval / …..) mag er niet gestart worden. Door de bevoegde instanties wordt aangegeven wanneer er gestart mag worden. De start kan worden uitgesteld tot uiterlijk 11 uur. Indien het zicht dan nog steeds niet voldoende is wordt de wedstrijd afgelast. Mist is voor de rijomstandigheden geen beslissingscriterium. Men zal dan wat eerder van huis moeten.
 
-Onweer. Indien er voor de dag dat er gevist gaat worden een waarschuwing voor onweer uitgaat zullen er drie man van de weerscommissie regelmatig het weer controleren (buienradar.nl of vergelijkbare sites) of er ook daadwerkelijk gaat onweren. Minimaal half uur voordat het gaat onweren zal de wedstrijd stil gelegd moeten worden om ook de wat langzamere boten de gelegenheid te geven een veilig heenkomen te zoeken.
 
-Stilleggen wedstrijd. Indien de wedstrijd voor een onweersbui of door beperkt zicht wordt stilgelegd volgt er mogelijk nog een herstart. Deze herstart moet plaats vinden binnen twee uur na het stilleggen. Er volgt een uitslag als er meer dan 5 uur gevist is, anders wordt de wedstrijd als niet gevist beschouwd. Indien door uitstel of stilleggen de wedstrijd om 15:00 uur nog niet minimaal vereiste de 5 uur gevist zijn wordt de wedstrijd op een later tijdstip beëindigd. Indien een wedstrijd na half twee wordt stilgelegd en er minimaal 5 uur gevist is wordt de wedstrijd beëindigd en volgt er een uitslag. Stilleggen wordt gerealiseerd door de leden van de weerscommissie over het parcours te laten varen met een rode vlag en een Whatt’s app bericht uit te sturen. De deelnemende boten dienen dan zo snel mogelijk een veilig heen komen te zoeken. Op de wedstrijd kaart wordt per parcours een tweetal locaties aan gegeven waar men heen kan gaan om de vis aan te bieden. De controle boten zullen ieder naar één van deze locaties begeven om daar eventueel de nog niet ingeleverde vissen te meten. Deze vissen moeten binnen 20 minuten na beëindiging aangeboden worden. Aan de hand van de voorspellingen zal dan worden besloten of de wedstrijd beëindigd wordt of dat er na een weersverbetering een herstart plaats vindt. Een wedstrijd kan maar één keer herstart worden. Bij een tweede keer stilleggen wordt de wedstrijd beëindigd
 
6. Bootcontrole.  Controleurs dienen beleefd te worden behandeld en hebben het recht boot en vistas te doorzoeken. Weigering kan tot diskwalificatie leiden. Voorafgaand aan de wedstrijd worden de boten gecontroleerd op aanwezigheid van levend aasvis en snoekbaars.
Dit wordt tot 8:00 uur gedaan op de plaats van inschrijving. Na controle wordt een controle kaart afgegeven. Deze wordt ingeleverd en wordt de kaart van het wedstrijdparcours meegegeven. De betreffende boot wordt op de startlijst afgevinkt.
De startlijst wordt meegegeven aan één van de controle boten. Indien men na 8:00 arriveert kan de boot pas gecontroleerd worden na de start. Dit gebeurt door één van de controleboten.
Alleen als de boot gecontroleerd is en men in het bezit is van een kaart van het wedstrijdparcours kan men aanvangen met vissen.

7. Gele kaarten en rode kaarten Deelnemers die zich onsportief, onbehoorlijk, onweidelijk of in strijd met deze reglementen gedragen, kunnen een gele of rode kaart oplopen. Een gele kaart betekend dat de kleinste, gevangen maatse vis wordt afgetrokken van het totaal. Ter verduidelijking: indien je zeven of meer maatse vissen gevangen hebt, worden er maar zes vissen geteld. Indien er bijvoorbeeld 5 maatse vissen gevangen zijn, tellen er maar 4 mee voor de uitslag. Rood is gelijk diskwalificatie. Twee gele kaarten betekent diskwalificatie. Diskwalificatie/rood is 100 strafpunten. Verbaal geweld naar bestuursleden en controleurs worden met rood bestraft. Naar aanleiding van een incident kan het bestuur een schorsing voor meerdere wedstrijden opleggen. Een gele kaart die in een wedstrijd gegeven zijn blijven geldig bij volgende wedstrijden. Overtredingen die met rood bestraft worden zijn overtredingen op het reglement zoals beschreven in paragraaf  8, 9, 13, 15. Overtredingen die bestraft worden met geel zijn beschreven in paragraaf 10, 11, 12, 14, 16.
 
8. Parcours. Er wordt uitsluitend gevist op het wedstrijdparcours, binnen de op de kaart aangegeven grenzen. De wedstrijdleiding kan in geval van ongunstig weer en wind beslissen om het parcours te verleggen tijdens de wedstrijddag. Op zeer grote wateren zoals Haringvliet, Hollands Diep en Gooimeer worden vooraf meerdere parcours bepaald. De wedstrijdleiding bepaald 's ochtends voor de wedstrijd, mede afhankelijk van weersomstandigheden, welk parcours te bevissen. Het is tijdens de wedstrijd niet toegestaan zich aan de wal of buiten het parcours te begeven en/of aan een andere boot dan een controleboot aan te leggen. Indien door omstandigheden toch het parcours verlaten moet worden dient men dit vooraf te melden bij de controle boten. Zodra men weer wil gaan deelnemen dient eerst de boot gecontroleerd te worden.

9. Voorvissen & (voor)voederen. Om te waarborgen dat alle deelnemers zoveel mogelijk gelijke kansen hebben is het de deelnemers niet toegestaan vanaf de maandag voorafgaande aan de wedstrijd op het wedstrijdwater aanwezig te zijn, dus ook niet op het wedstrijdwater buiten het aangegeven parcours. Dit betekent dat men tot en met de maandag, 6 dagen voor de wedstrijd nog mag vissen op het wedstrijdwater. Het is daarnaast verboden om tijdens het voorvissen voerplekken aan te leggen in welke vorm of met wat voor aas dan ook. Bijvoederen op een ankerstek op de wedstrijddag zelf is wél toegestaan. Overtreding van genoemde artikelen kan diskwalificatie ten gevolge hebben voor één of meerdere wedstrijden.

10. Start wedstrijd. Voor aanvang van de wedstrijd verzamelen de boten zich in het (eventueel) met 'start' aangegeven vak. Dit wordt kenbaar gemaakt door de wedstrijdorganisatie d.m.v een kaart (ook op de website). Na het startsignaal worden de boten uitgevaren door de controleboten. Op een langgerekt wateren als kanaal of rivier gebeurt dit in een richting, op open wateren varen de controle boten (2 of 3 stuks) in diagonale richting naar de uiteinden van het parcours. Deelnemende boten blijven bij het uitvaren ten alle tijde ACHTER de controleboten en harder varen is dus niet toegestaan. Te hard varen of inhalen van een controleboot kan leiden tot een gele kaart.
Indien er vanaf een trailerhelling een stuk gevaren moet worden dan stopt iedereen bij het begin van het parcours. Een ieder volgt daarna de controleboten naar het startpunt op het parcours. Vanaf dit punt vind de start plaats.

11. 10m. & 30m. & 50m. afstand regel; bewegende of geankerde boten. Het is verboden om tijdens de wedstrijd bij elkaar aan te meren. Voor boten vissende met een elektromotor geldt dat er 10 meter afstand van elkaar gehouden dient te worden. Dit geldt ook voor boten die driften, roeien, slepen of waaruit werpend wordt gevist. Verankerde boten dienen de verplichte ankerbol te hijsen en dienen i.v.m. ankerlijnen minimaal 30 meter afstand van elkaar te houden. Uitsluitend op verzoek aan de controleurs wordt op naleving van deze regel gecontroleerd. Markeerboeitjes worden niet erkend voor de bepaling van de afstand regels. een i-pilot wordt niet gezien als ankeren hier moet men dus 10 meter vandaan blijven, het is echter niet de bedoeling dat visser hier bij komen liggen en dan hun ankers laten zakken dit is zeer onsportief houdt hier rekening mee, de controleurs mogen hierbij optreden bij ankeren ALTIJD EEN ANKERBOL voeren. Indien men toch aan het vissen is op anker/pennen zonder ankerbol dan wordt bestraft met een gele kaart.
Het is niet toegestaan te ankeren binnen een afstand van 50 meter van vissende boten.

12. Hengels. Er mag maximaal met 2 hengels per persoon, tegelijkertijd gevist worden. Reservehengels mogen afhankelijk van de regelgeving ter plaatse zijn opgetuigd. Indien de vergunningverlening hier beperkingen oplegt wordt dit op de parcourskaart vermeld. Verder is het niet toegestaan om met meer dan drie haken aan een hengel te vissen, een jigkop met dreg wordt verstaan als twee haken hier mag dus nog een enkele dropshot haak boven zonder dreg overtreding wordt bestraft met geel.

13. Levend aas. Het is NIET toegestaan levende aas mee te nemen naar de wedstrijden, deze aan boord te hebben of mee te vissen. Controleurs zijn gemachtigd dit ten alle tijde te controleren. Bij vaststelling van het aan boord hebben van levend aas volgt diskwalificatie (rode kaart) voor de betreffende wedstrijd. Deelnemers die aasvis mee willen nemen, doden de aasvis thuis en vriezen dit eventueel in. Er mag geen aasvis dood gemaakt worden in de directe omgeving van de trailerhelling en parkeerplaatsen. Dode visjes worden na de wedstrijd NIET in het water gegooid! Neem ze mee naar huis en gooi ze in afvalbak! Deze regel geldt vanaf 10 januari 2010 en is van kracht op ALLE wedstrijdwateren zonder uitzondering!

14. Catch & Release. NKS wedstrijden worden gevist volgens het 'Catch & Release' principe. Gevangen vis dient derhalve met zorg en respect te worden behandeld.

15. Verplichte bun. De gevangen vis dient te worden bewaard in een bun of in een zo groot mogelijke kunststof bak (minimaal 30 x 30 x 80 cm). Een in het water hangende bewaarzak voldoet NIET aan de eisen en wordt dus ook niet meer getolereerd. 

16. Minimum maat 42 cm. De gevangen snoekbaars moet minimaal 42 cm zijn om aan te kunnen bieden. Om het aanbieden van te kleine snoekbaars te voorkomen kan bij een snoekbaars kleiner dan 41,7 millimeter, 10 cm van de grootst gevangen snoekbaars worden afgetrokken. De minimum maat van 42 cm komt overeen met de landelijke minimum maat. Overleg met de controleurs bij twijfel dat je het niet zeker weet dus ga niet met een vis van 40cm naar een controleboot dat is geen twijfel geval.
 
17. Meten in millimeters. De lengte van de vis wordt in millimeters gemeten: de bek van de gevangen vis tegen het schutbord van de meetlat en de staartvin samengeknepen. Alle controleurs hebben eenzelfde meetlat. Alleen de maat van een snoekbaars op de meetlat van de controleur is bepalend en bindend.

18. Aanbieden van gevangen vis. 1] Per controlebeurt mogen er maximaal 4 vissen worden aangeboden. Op het moment dat een deelnemende boot 4 vissen in de boot heeft dan is het ter verantwoording van de vissers zelf om deze bij een controleboot aan te bieden om daarna z.s.m door te kunnen vissen. Men moet in dat geval van de stek af om naar een controleboot te varen. Of, men blijft op de stek liggen en wacht tot de controleboot arriveert. In de tussentijd mag er door gevist worden. Wordt er in die tussentijd een vis gevangen die groter is dan de kleinste van de 4 vissen op dat moment in de bun dan dient de kleinste te worden terug gezet. 2] Snoekbaarzen van 70 cm of groter dienen direct ter meting te worden aangeboden 3] Deelnemers dienen duidelijk aan te geven aan welke zijde van de boot aangemeerd kan worden. Deze zijde dient vrijgemaakt te worden van hengels en andere uitstekende voorwerpen. Tijdens de meting mag er, wanneer de controleur dat aangeeft, niet worden door gevist, met uitzondering van voor anker liggende boten. Haal de vis pas uit de bun wanneer er zijdelings verankerd is en de controleboot klaar is om de vis in ontvangst te nemen met het schepnet. Ga dus niet klaar staan met de vis als de controleboot nog moet aanmeren. 4] De gevangen vis moet in levende staat en op een respectvolle manier worden aangeboden. U waarschuwt de controleur zo snel mogelijk, liefst binnen 20 minuten, door bijvoorbeeld het opsteken van hand of vlag of door te bellen. Lukt dat niet dan dienen de deelnemers er zelf zorg voor te dragen dat de vis tijdig bij een controleur wordt aangeboden. 5] Vis gevangen vóór 15.00 uur telt mee, deze dient echter wel vóór 15.00 uur telefonisch bij een der controleurs te worden aangemeld met aangeven van de lengte. De gevangen vis wordt door de controleur teruggezet. Dode vis wordt niet gemeten en telt niet mee. Vis in slechte conditie, die na het terugzetten weer bovenkomt, wordt door de controleboot meegenomen en o.m. gratis ter beschikking gesteld aan het RIVO (Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek). Het is verboden om vissen te landen die niet aan de lijn en haak zitten. (Langs drijvende/zwemmende vissen). 6] Het is verboden om tijdens de wedstrijd gevangen vissen onderling aan elkaar over te dragen. 7] Dode vissen worden niet gemeten.

19. Prijzen grootste snoekbaarzen. De vanger van de langste snoekbaars krijgt de eerste prijs. De op één na langste, krijgt de tweede prijs etc. Totaal worden er maximaal10 prijzen vergeven. Zijn twee snoekbaarzen in lengte gelijk dan is de lengte van de op één na langste bepalend. In deze categorie wordt per deelnemer maximaal één prijs toegekend. Tevens wordt er aan het einde van het seizoen een prijs ter beschikking gesteld voor de langste snoekbaars die tijdens de competitie wedstrijden van het NKS Rivieren en NKS Regulier gevangen is.

20. Prijzen langste snoek en baars. Indien het seizoen dat toestaat worden er ook prijzen voor de langste snoek (min. 45 cm) en de langste baars (geen minimum maat) uitgereikt. Tevens wordt er aan het einde van het seizoen een prijs ter beschikking gesteld voor de langste snoek van het seizoen en er wordt een prijs ter beschikking gesteld voor de langste baars die tijdens de competitie wedstrijden van het NKS Rivieren en NKS Regulier gevangen worden. Zijn de lengten van snoek of baars gelijk dan geldt de lengte van de langste snoekbaars. Tijdens NKS finale zijn er geen prijzen beschikbaar voor grootste snoek en baars.

21. Bootprijzen. Per wedstrijd  zijn er voor de eerste vijf boten in de wedstrijduitslag prijzen beschikbaar. De eerste 10 koppels zullen worden genoemd tijdens de prijsuitreiking. Voor het algemeen klassement ontvangen aan het einde van het wedstrijdseizoen de eerste vijf boten een prijs. Voor de uitslag NKS -finale zijn er prijzen voor de eerste vijf boten beschikbaar

22. Vaste koppels en bootnummer. Van alle wedstrijden wordt een algemeen klassement bijgehouden. Bij een eerste wedstrijddeelname krijgt een koppel een bootnummer dat hetzelfde blijft bij volgende wedstrijden mits men met dezelfde persoon vist. Wanneer u gedurende het seizoen met een ander persoon als nieuw koppel wilt vissen krijgt u een nieuw bootnummer.

23. De vervanger Elk koppel voor NKS rivieren en NKS Regulier kan één vaste vervanger aanwijzen. Je bent als koppel vrij om te bepalen hoeveel wedstrijden je vist met of zonder deze vervanger. De finale mag ook met de vervanger gevist worden. Bij aanvang van de competitie hoeven de vervangers nog niet ingeschreven te worden. Vervangers worden geen lid van de vereniging. De vervanger mag niet in een ander koppel vissen en ook niet in de andere competitie (Regulier en Rivieren). Indien een koppel al een keer met een vervanger gevist heeft en deze en één van de vaste vissers niet kan mee doen dan mag een andere vervanger ingezet worden. Men vist dan alleen voor de dagprijzen en voor de competitie krijgt het koppel 50 strafpunten.  Deelnemers aan NKS Pennen mogen wel aan één van de andere twee competities ( Rivieren of Regulier) meedoen.

24. Puntentelling per wedstrijd. Er wordt gevist voor de 7 grootste vissen per koppel op millimeters. Indien men als koppel slaagt 7 maatse vissen te vangen moeten zij de maat van hun kleinste vis onthouden. Mocht er vervolgens een 8e maatse vis gevangen wordt dan mag deze alleen worden aangeboden wanneer deze groter is dan de kleinste vis op dat moment. Die 8e vis telt vervolgens mee in de uitslag, de eerder gevangen kleinste vis vervalt. Wanneer de 8e vis echter kleiner blijkt te zijn dan kan deze meteen worden terug gezet. Dezelfde procedure geldt voor de daarna te vangen maatse vissen. Het koppel met de meeste millimeters wint de wedstrijd. Wanneer een koppel gelijk eindigt in millimeters, dan is de lengte van de langste snoekbaars bepalend.

25.a Puntentelling NKS regulier. 1] De uitslag van het 'bootklassement' van een NKS-regulier wedstrijd is gelijk aan het aantal (straf)punten voor het NKS regulier klassement. (Bootwinnaars nr. 1 = 1 strafpunt, nr. 2 = 2 strafpunten, etc. tot aan nr. 39 =39 strafpunten). Vanaf boot nr. 40 en lager in de uitslag worden 40 strafpunten gegeven. Dit geldt ook voor de boten die geen maatse vis hebben gevangen 2] Wanneer er in een wedstrijd door slechte vangsten een uitslag is van 1 t/m 16, dan zullen degenen die geen vis hebben gevangen en zich voorafgaand aan de wedstrijd hebben afgemeld hier 10 punten extra bovenop krijgen. (In dit geval krijgt de rest van de deelnemende boten dus 26 punten). Wanneer de 10 extra punten niet gegeven kunnen worden, b.v. in een uitslag van 1 t/m 33. dan krijgt de rest van de deelnemende boten en de boten die zich vooraf hebben afgemeld het maximum aantal punten van 40. 3] De boot met het minste aantal strafpunten staat op de eerste plaats, etc. Eindigen meerdere teams gelijk dan wint het team met de meeste eerste plaatsen, daarna naar de meeste tweede plaatsen etc.4] boten die niet zijn komen opdagen zonder afbericht krijgen 50 strafpunten. 5] Boten met een rode kaart krijgen 100 strafpunten.
 
25.b Puntentelling NKS rivieren 1] De uitslag van het 'bootklassement' van een NKS-rivieren is gelijk aan het aantal (straf)punten voor het algemeen klassement NKS rivieren. (Bootwinnaars nr. 1 = 1 strafpunt, nr. 2 = 2 strafpunten, etc. tot aan nr. 15 =15 strafpunten). Vanaf boot nr. 15 en lager in de uitslag worden 20 strafpunten gegeven. Dit geldt ook voor de boten die geen maatse vis hebben gevangen 2] Wanneer er in een wedstrijd door slechte vangsten een uitslag is van 1 t/m 5, dan zullen degenen die geen vis hebben gevangen hier 10 punten extra bovenop krijgen. (In dit geval krijgt de rest van de deelnemende boten dus 15 punten). Wanneer de 10 extra punten niet gegeven kunnen worden, b.v. in een uitslag van 1 t/m 18. dan krijgt de rest van de deelnemende boten het maximum aantal punten van 20. 3] De boot met het minste aantal strafpunten staat op de eerste plaats, etc. Eindigen meerdere teams gelijk dan wint het team met de meeste eerste plaatsen, daarna naar de meeste tweede plaatsen etc.4] boten die niet zijn komen opdagen zonder afbericht krijgen 35 strafpunten. 5] Boten met een rode kaart krijgen 100 strafpunten.

25.c Puntentelling NKS pennen 1] De uitslag van het 'bootklassement' van een NKS-pennen is gelijk aan het aantal (straf)punten voor het algemeen klassement NKS Pennen. (Bootwinnaars nr. 1 = 1 strafpunt, nr. 2 = 2 strafpunten, etc. tot aan nr. 15 =15 strafpunten). Vanaf boot nr. 15 en lager in de uitslag worden 20 strafpunten gegeven. Dit geldt ook voor de boten die geen maatse vis hebben gevangen 2] Wanneer er in een wedstrijd door slechte vangsten een uitslag is van 1 t/m 5, dan zullen degenen die geen vis hebben gevangen hier 5 punten extra bovenop krijgen. (In dit geval krijgt de rest van de deelnemende boten dus 10 punten). Wanneer de 5 extra punten niet gegeven kunnen worden, b.v. in een uitslag van 1 t/m 18. dan krijgt de rest van de deelnemende boten het maximum aantal punten van 20. 3] De boot met het minste aantal strafpunten staat op de eerste plaats, etc. Eindigen meerdere teams gelijk dan wint het team met de meeste eerste plaatsen, daarna naar de meeste tweede plaatsen etc.4] boten die niet zijn komen opdagen zonder afbericht krijgen 35 strafpunten. 5] Boten met een rode kaart krijgen 100 strafpunten.

26. Wedstrijd uitslag. De wedstrijduitslagen worden in de week na wedstrijd en z.s.m op de NKS website gepubliceerd. Tot 1 week vanaf het moment dat de uitslagen bekend zijn gemaakt kunnen deelnemers onjuistheden en onvolkomenheden aangeven. Bewaar daarom ALTIJD de vangstregistratiekaartjes. Zonder deze kan er geen aanspraak gemaakt worden op onjuistheden in de uitslag.

27. De prijsuitreiking. De prijsuitreiking begint, afhankelijk van aantal deelnemers en gevangen vissen, rond 17.00 uur. Bij niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking zonder afmelding vervallen de materiële prijzen.

28. Finaleticket. De winnaar van NKS Pennencompetitie plus de winnaars van de individuele wedstrijden verkrijgen een ticket. Bij het NKS regulier de beste 10 % van een wedstrijd waarbij je minimaal 3 wedstrijden mee moet vissen. Indien één van de teams bij een voorgaande wedstrijd al een ticket heeft behaald en nu bij een andere wedstrijd weer recht heeft op een ticket, wordt deze doorgeschoven naar het volgende team in de uitslag van die wedstrijd. Bij het NKS Rivieren de eerste twee van het NKS Rivieren competitie bij 10 deelnemers of minder, de beste vier van het NKS Rivieren bij 10 tot 19 deelnemers en de beste vijf van de competitie NKS Rivieren bij 20 deelnemers verkrijgen een finale ticket.

29. Deelname NKS finale.  Indien één van de finaleticket winnaars verhinderd is voor de finalewedstrijd is het toegestaan om deze met de vaste vervanger te vissen. Indien deze nog niet aangewezen is kan men er alsnog een aanwijzen. Mocht een team van het NKS Pennen in één van de andere competities (regulier of rivieren) een ticket bemachtigen, dan krijgt de eerst volgende in die betreffende competities een ticket. Indien één van de leden van het NKS Pennen in een andere competitie een ticket wint ( in een ander team verband) dan gaat het ticket dat gewonnen is bij het pennen, naar het andere team lid. Deze kan dan de finale vissen met de vaste vervanger van het NKS Pennen.  Mocht de finale door omstandigheden niet doorgaan wordt deze elke keer met één week uitgesteld (met uitzondering van vakantie periodes ) tot uiterlijk 15 december.