Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Reglementen

1. Deelname. 
·         De NKS Dutch Zander Masters wordt gevist met maximaal 50 boten per wedstrijd. De deelnemers worden geacht in het bezit te zijn van de volgens de Nederlandse Wet gestelde documenten.
·         Deelnemers worden geacht kennis te hebben van de op het wedstrijdwater geldende regels en conform deze regels te handelen.
·         Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige vispas.
·         Deelnemen is geheel op eigen risico.
·         Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Een scan of kopie dient de deelnemer bij zich te hebben bij deelname aan een wedstrijd.
·         De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. voor verlies, wetsovertredingen van deelnemers, diefstal, beschadiging van eigendommen en/of lichamelijk letsel van deelnemers.
·         De NKS Dutch Zander Masters wordt vervist over 8 wedstrijden, gedurende deze 8 wedstrijden is zijn de deelnemers vrij om de eigen technieken toe te passen. Op rivieren is ankeren verboden en de organisatie behoud het recht om disiplines per wedstrijd op te leggen.
Alle 8 door de organisatie beschikbaar gestelde wedstrijden tellen mee voor het Algemeen Klassement.
·         Teams kunnen zich per wedstrijd inschrijven via de website www.nksnoekbaarsvissen.nl zonder deel te hoeven nemen aan het Algemeen Klassement. · 
-         Er wordt gevist volgens het catch en release principe. Gevangen vissen worden aangemeld via de zogenoemde foto app.
·         Door deelname aan de wedstrijden gaat deelnemer akkoord met de reglementen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 
2. Disciplines
·         Alle mogelijke disciplines binnen het snoekbaarsvissen mogen binnen de NKS Dutch Zander Masters worden gebruikt. Dit met uitzondering van het ankeren (verboden) op rivieren of door de organisatie vooraf aangegeven.
·        Op rivieren is op anker vissen verboden. De organisatie zal dit tijdig aangeven.
·        Indien er op traditioneel anker wordt gevist dient met rekening te houden met de volgende regels.
o   Er wordt gevist op traditioneel anker. Een I-pilot geldt niet als anker
o   Er wordt verplicht een ankerbol gevoerd.
o   Er wordt uitsluitend buiten de vaarwegen geankerd.
 
3. Inschrijving Aansprakelijkheid. 
·         De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven per wedstrijd.
·         De inschrijving voor een wedstrijd vindt plaats via de website www.nksnoekbaarsvissen.nl  op volgorde van binnenkomst.
·         Het inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt €70,00 per koppel, dit dient betaald te worden voor aanvang van de wedstrijd per bank
.         De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld. 
.         Een inschrijving is pas definitief als de deelnemers een bevestiging/inclusief bootnummer per wedstrijd hebben ontvangen.
·         De inschrijving sluit bij het bereiken van het maximum van 50 boten per wedstrijd of op de vrijdag voor de wedstrijd om 16.00 uur.
·         Teams die voor de eerste wedstrijd €140,00 borg over gemaakt hebben voorrang op de vrije inschrijvingen per wedstrijd.
-         Een inschrijving is pas geldig na de betaling van €70,00
-         Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld.
-         Indien 1 week voorafgaand aan de wedstrijd de betaling door de organisatie niet is ontvangen dan wordt de inschrijving verwijderd en open gesteld aan andere deelnemers.

4. Borg
·         De organisatie van het NKS heeft een borg van €140,00 ingesteld waarmee deelnemers zich kunnen verzekeren van deelname aan wedstrijden.
·         De borg dient voor  de eerste wedstrijd van het seizoen te zijn overgemaakt.
·         Deelnemende teams die de borg hebben betaald hebben voorrang op zogenoemde vrije inschrijvingen of dagjes deelnemers.
·         In indien een deelnemend team borg heeft betaald en een plek in de inschrijving geclaimd heeft niet komt opdagen op een ingeschreven wedstrijd wordt het verschuldigde inschrijfgeld t.w.v. €70,00 ingehouden op de borg.
·         Indien de een borg betalend team alle wedstrijd is komen iedere wedstrijd is komen opdagen wordt de borg verrekend bij de inschrijving van de laatste twee wedstrijden.
·         De organisatie heeft een borg van €50,00 voor het gebruiken van de vereiste NKS Meetplanken.
 
5. Veiligheid. 
·         Elke deelnemende boot moet voorzien zijn van door de wet aan zijn boot gestelde eisen.
·         Het is verplicht om met 2 man in de boot te vissen.
·         Op rivieren mag niet worden geankerd.
*         Op rivieren waar de bakes zich op de kant bevinden wordt maximaal 25 meter vanuit het baken gevist.
·         Het is verplicht tijdens de wedstrijd een goedgekeurd zwemvest of reddingsvest zichtbaar te dragen.
·         Drijfpakken worden niet gezien als zwemvest.
·         De bestuurder van de boot moet in het bezit zijn van minimaal het Klein Vaarbewijs I.
·         Het is niet toegestaan om voor, tijdens en na de wedstrijd harder te varen dan de wettelijke maximum snelheid  op het wedstrijdwater.
·         Indien een team tijdens of na de wedstrijd besluit het water te verlaten of om na de wedstrijd langer door te vissen dient het team dit te melden via het Whatsapp vis aanmeldnummer.
*         Het team dat tijdens de wedstrijd een gevaarlijke situatie creeërt aangaande beroeps- of pleziervaart zal worden gediskwalificeerd.
 
6. Wedstrijd aanvang, einde en afgelastingen. 
De wedstrijd begint om 8.30 en eindigt om 15.00 uur.
·         De organisatie behoudt het recht om in het belang van de deelnemers wijzigingen aan te brengen in begin- en eindtijden, wedstrijden af te lasten en wedstrijden te staken.
·         Indien een wedstrijd afgelast wordt zal dit op de zaterdag voor de wedstrijd, voor 12.00 uur via; whatsapp, mail, website organisatie en media partners bekend worden gemaakt.
·         Er zijn 5 uitwijkdata opgenomen in de kalender om een wedstrijd te verplaatsen. De ingeplande data zijn in het belang van de competitie en deelnemers door de organisatie te verplaatsen.
·         De organisatie behoudt het recht om op de uitwijk datum een ander water te vervissen dan oorspronkelijk.
·         Wijzigingen aan begin- en eindtijden worden door de organisatie op de wedstrijddag mondeling en via whatsapp bekend gemaakt.
·         In geval van een staking van de wedstrijd zal de organisatie dit kenbaar via whatsapp. Vissen die na de bekendmaking ter meting worden aangeboden worden niet geteld.
·         De organisatie kan in het geval van een staking beslissen dat er een herstart plaats vindt. Dit zal bekend worden gemaakt via whatsapp.
·         In het geval van een staking en geen herstart tellen de tot dan toe aangemelde vissen voor de uitslag.
·         Bij staking is er in geen enkele vorm recht op restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld of borg.
 
7. Bootcontrole
·         Alle deelnemers dienen hun boot voorafgaand aan de wedstrijd te laten controleren, door de aangewezen controleurs.
·         Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid zaken die in overtreding zijn met het reglement.
·         Bij weigering van de controle vervalt het recht op deelname aan de betreffende wedstrijd. Er is in geen enkele vorm recht op restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijd.
·         Boten die arriveren na de start van de wedstrijd dienen zich eerst te melden bij de organisatie of de aangewezen controleboot voor er gevist wordt. Gevangen vissen voor de controle worden niet geteld.
·         Indien een team tijdens de wedstrijd naar de wal moet, dient dit gemeld te worden bij de organisatie. Na terug komst op het parcours kan het betreffende team pas weer deelnemen aan de wedstrijd na bootcontrole door de organisatie of aangewezen controleboot. Gevangen vissen voor de controle worden niet geteld.

8. Gele kaarten en rode kaarten 
·         Deelnemers die zich onsportief, onbehoorlijk, onweidelijk of in strijd met deze reglementen gedragen, kunnen een gele of rode kaart oplopen.
 
Gele Kaart
·         Een gele kaart blijft het hele jaar staan.
·         De teams mogen blijven deelnemen aan de wedstrijden gedurende het seizoen.
·         Bij het oplopen van een gele kaart wordt de grootste gevangen snoekbaars afgehaald van het totaal van de grootste 7 vissen in de betreffende wedstrijd.
·         Gele kaarten vervallen na het einde van het seizoen en bij de finale.
·         Men kan geel krijgen op de volgende punten:
o   Het niet zichtbaar dragen van een reddings- of zwemvest, dit is ten alle tijden verplicht.
o   Verbaalgeweld naar organisatie of controleurs
o   Vissen buiten het aangegeven parcours
o   Het in bezit hebben van levende aasvissen
o   Het niet naleven van de 10,30 of 50 meter afstandsregel
o   Het overtreden van het maximaal aantal opgetuigde hengels.
o   Het niet voeren van een ankerbol, indien er op anker gevist wordt.
o   Misbruik telefoonnummer van de foto app.
o   Het doorsturen van foto's van gevangen vissen door andere teams.
*   Het in bezit hebben van reeds goedgekeurde vissen door de controleur.
*   Bij contstateren van onsportief gedrag krijgt de desbetreffende deelnemer een gele kaart. 

Rode Kaart
·         Het oplopen van een rode kaart betekend uitsluiting voor het gehele lopende seizoen.
o   Alle klassementen komen te vervallen en het deelnemende team verliest het recht van het gewonnen finaleticket. Het team is uitgesloten van deelname aan de finale en het resterende seizoen. Er kan door de uitgesloten deelnemers onder geen enkel beding een nieuw team worden gevormd, tevens mogen zijn ook niet deelnemen als invaller.
·         Bij uitsluiting is in geen enkele vorm recht op restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld of borg.
·         Men kan rood krijgen op de volgende punten:
o   2x geel gedurende het seizoen
o   Door de organisatie geachte fraude met de foto app.
o   Het overtreden van de voorvis en voorvoederen regel. Dit wordt gezien als fraude.
o   Het overdragen van gevangen vissen aan andere teams. Dit wordt gezien als fraude.
o   Het tijdens de penwedstrijden op drift vissen. Dit wordt gezien als fraude.
o   Het in het bezit zijn van niet via de foto app aangemelde vissen. Dit wordt gezien als fraude.
o   Het doorsturen van foto's van gevangen vissen door andere teams. Dit wordt gezien als fraude.
o   Het vissen buiten het aangegeven parcours. Dit wordt gezien als fraude.
*    Het creeëren van een onveilige situatie tijdens de wedstrijd.
  
9. Parcours. 
·         Er wordt uitsluitend gevist op het door de organisatie aangegeven wedstrijdparcours, binnen de op de kaart aangegeven grenzen.
·         De wedstrijdleiding kan in het belang van de deelnemers het parcours te verleggen tijdens de wedstrijddag.
o   Verlegging van het parcours zal mondeling en via whatsapp kenbaar gemaakt worden.

10. Voorvissen & (voor)voederen. 
·         Voorvissen is toegestaan op het wedstrijdwater tot en met de maandag voor de wedstrijd.
·         Vanaf de maandag voor de wedstrijd mag een deelnemend team op geen enkele manier aanwezig zijn op het wedstrijdwater ook niet buiten de aangegeven parcours grenzen.
·         Voorvoederen of het aanleggen van een voerstek is op geen enkele wijze toegestaan.
·         Indien er op anker gevist wordt is bijvoederen toegestaan.

11. Start wedstrijd. 
·         Voor aanvang van de wedstrijd verzamelen de boten zich op de door de organisatie aangegeven plaats.
·         Deelnemende boten blijven bij het uitvaren ten alle tijde ACHTER de controleboten en harder varen is dus niet toegestaan.
·         Het start signaal zal gegeven worden door middel van het zichtbaar laten zakken van een vlag door de organisatie of aangewezen controleboot.

12. 10m. & 30m. & 50m. afstand regel; bewegende of geankerde boten. 
·         Het is verboden om tijdens de wedstrijd bij elkaar aan te meren.
10m
·         Voor boten vissende met een elektromotor geldt dat er 10 meter afstand van elkaar gehouden dient te worden.
·         Dit geldt ook voor boten die driften, roeien, slepen of waaruit werpend wordt gevist.
30m
·         Verankerde boten dienen de verplichte ankerbol te hijsen er dient hiervan minimaal 30 meter afstand gehouden te worden.
·         Markeerboeitjes worden niet erkend voor de bepaling van de afstand regels.
·         Een i-pilot wordt niet gezien als ankeren.
50m
·         Het is niet toegestaan te ankeren binnen een afstand van 50 meter van vissende boten.
 
13. Hengels.
·         Er mag volgens de Nederlandse Wet maximaal 2 hengels per persoon, tegelijkertijd gevist worden of opgetuigd hebben.
·         Indien een vergunning verlener hiervan afwijkt zal dit kenbaar gemaakt worden op de inschrijfkaart.
·         Het niet toegestaan om met meer dan drie haken aan een hengel te vissen.

14. Levend aas. 
·         Het is NIET toegestaan levende aas mee te nemen naar de wedstrijden, deze aan boord te hebben of mee te vissen.
·         Aasvissen dienen thuis gedood te zijn.
·         Aasvissen doden aan de trailerhelling of parkeerplaatsen in de directe omgeving van het wedstrijdwater wordt gezien als het in bezit hebben van levende aasvissen.
·         Dode visjes worden na de wedstrijd NIET in het water gegooid of achter gelaten.

15. Catch & Release. 
·         NKS wedstrijden worden gevist volgens het 'Catch & Release' principe.
·         Gevangen vis dient derhalve met zorg en respect te worden behandeld.
 
16. Welzijn vissen.
·         De vissen dienen met zorg en respect te worden behandeld.
·         De vissen dienen levend te worden terug gezet in hun natuurlijke omgeving.
·         Gevangen vissen dienen na vangst zo spoedig mogelijk te worden gefotografeerd en aangemeld.
·         Het is niet toegestaan vissen in bezit te hebben na goedkeuring via de foto app. Indien dit wordt geconstateerd tijdens een controle krijgt de betreffende deelnemer een gele kaart.
·         Het is niet toegestaan vissen in bezit te hebben zonder aanmelding foto app. Indien dit wordt geconstateerd tojdens een controle dienen de vissen direct zonder foto te worden vrijgelaten. 
·         Indien vissen tijdelijk bewaard worden dient dit te gebeuren in een omgeving waar de kans op overleven het grootst is en kans op beschadiging het kleinst.
·         Een in het water hangende bewaarzak voldoet NIET aan de eisen en wordt dus ook niet meer getolereerd. 
 
17. Minimum maat 
·         Het NKS handhaaft de volgens de Nederlandse Wet minimum maten.
o   Snoekbaars: 42,0 cm
o   Snoek: 45,0 cm
o   Baars: 22,0 cm
·         Vissen kleiner dan de minimum maat worden niet geteld en dienen direct levend en met respect in hun natuurlijke omgeving te worden teruggezet.

 18. Meten in millimeters. 
·         De lengte van de vis wordt in millimeters gemeten: de bek van de gevangen vis tegen het schutbord van de meetlat en de staartvin samengeknepen.
·         Alle deelnemers hebben eenzelfde meetlat. Alleen de via whatsapp aangemelde snoekbaarzen op de meetlat van het NKS worden geteld.
·         Deelnemers kunnen voor €40,00 borg de meetlat van het NKS in gebruik nemen gedurende het seizoen.
 
19. Aanbieden van gevangen vis
·         Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een mobiele telefoon met een databundel die voldoende capaciteit heeft voor het versturen van foto’s via whatsapp.
·         Het ter controle aanbieden van de gevangen vis dient gedaan te worden via de foto app.
·         Het telefoonnummer wordt verstrekt aan de deelnemers via mail en op de inschrijfkaart.
·         Door de organisatie geacht misbruik van het telefoonnummer zal worden bestraft met geel.
·         Er dienen 2 foto’s per gevangen vis te worden aangemeld.
o   1 foto met de kop van de vis in de rechterhand zodat de linker flank van de gevangen vis zichtbaar is.
o   1 foto op de NKS meetplank, met de kop tegen het schotbord, de staart mag samengeknepen worden.
o   Op elke foto dient de door de organisatie verstrekte dagkaart zichtbaar te zijn.
o   De volledige vis dient zichtbaar te zijn op de foto.
·         De controleur heeft het recht om een foto af te keuren en om een nieuwe te vragen.
·         De foto die bij de controleur aangeleverd is, is bindend.
·         De door de controleur aangegeven millimeters zijn bindend, discussie hier over is niet mogelijk.
·         Vissen kunnen uiterlijk tot 15.02 uur worden aangemeld. Vissen die later gemeld worden tellen niet.

20. Prijzentafel
·         De sponsoren van het NKS maken de prijzentafel mogelijk.
·         De volgende prijzen worden door de sponsoren beschikbaar gesteld.
o   1e t/m 5e prijs in het dagklassement
o   1e t/m 10e grootste snoekbaars. In deze categorie wordt per deelnemend team maximaal één prijs toegekend. Zijn twee snoekbaarzen in lengte gelijk dan is de lengte van de op één na langste bepalend.
o   Grootste baars
o   Grootste snoek
·         Bij het niet opkomen dagen op de prijsuitreiking zonder afmelding bij de organisatie schuiven de prijzen door naar de eerst volgende in de uitslag.
·         Uitgereikte bonnen zijn op naam en op teamnummer, deze worden doorgegeven aan de betreffende sponsoren. Anderen dan personen uit het team kunnen zullen door de sponsor niet worden geaccepteerd. Kortom bonnen zijn niet uitwisselbaar.

 
21. Vaste koppels en bootnummer. 
·         Bij een eerste wedstrijddeelname krijgt een koppel een bootnummer dat hetzelfde blijft bij volgende wedstrijden mits men met dezelfde persoon of vaste vervanger vist.
·         Wanneer gedurende het seizoen met andere personen dan dezelfde persoon of vaste vervanger wordt gevist geldt dit als een nieuwe inschrijving.
 
22. De vervanger 
·         Elk deelnemend team één vaste vervanger aanwijzen.
·         Je bent als koppel vrij om te bepalen hoeveel wedstrijden je vist met of zonder deze vervanger.
·         De finale mag ook met de vervanger gevist worden.
·         De vervanger mag niet in een ander koppel vissen.
·         De vervanger mag niet eerder tijdens het seizoen hebben deelgenomen aan een wedstrijd in de NKS Dutch Zander Masters.


23. Puntentelling 
Wedstrijd
·         Er wordt gevist voor de 7 grootste vissen per team op millimeters.
·         Indien een team in een wedstrijd reeds 7 maatse snoekbaarzen heeft gevangen kunnen zij de door middel van het vangen van grotere vissen hun totaal aantal millimeters upgraden.
o   Alleen grotere vissen dan de kleinst gevangen  mogen worden aangeboden ter meting.
o   Kleinere vissen dan de reeds kleinst gevangen dienen per direct terug gezet te worden.
·         Het team met de meeste millimeters wint de wedstrijd.
o   Wanneer een koppel gelijk eindigt in millimeters, dan is de lengte van de grootste snoekbaars bepalend.

NKS Dutch Zander Masters Klassement.
·         Het klassement wordt opgebouwd uit de 8 wedstrijden gedurende het seizoen.
·         Het klassement wordt opgebouwd door het totaal aantal behaalde punten tijdens de 8 wedstrijden. Het team met het minst aantal punten wordt Nederlands Kampioen Snoekbaarsvissen en winnaar van de NKS Dutch Zander Masters.
 ·        Indien een deelnemend team geen maatse snoekbaars ter meting heeft aangeboden krijgt deze 10 punten extra vanaf het laatste team met maatse snoekbaarzen geteld. Dit met een maximum van 35 punten.
·         Indien een team zich niet inschrijf of niet op komt dagen bij een wedstrijd krijgt dit team 50 punten.

24. Wedstrijd uitslag. 
·         De wedstrijduitslagen worden in de week na wedstrijd en z.s.m op de NKS website gepubliceerd.
·         Wedstrijdverslagen zullen worden verspreid via de diverse media kanalen van het NKS.

25. De prijsuitreiking.
·         De prijsuitreiking begint, afhankelijk van aantal deelnemers en gevangen vissen, rond 17.00 uur.
·         Bij niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking zonder afmelding vervallen de prijzen. Deze worden doorgeschoven naar de eerst volgende in de uitslag.
 
26. Finaleticket. 
·         De beste 12,5% van iedere wedstrijd plaatst zich voor de finale.
·         Indien één van de teams bij een voorgaande wedstrijd al een ticket heeft behaald en nu bij een andere wedstrijd weer recht heeft op een ticket, wordt deze doorgeschoven naar het volgende team in de uitslag van die wedstrijd.
 ·         Indien er een nieuw team wordt opgestart waarvan 1 van de deelnemers reeds in een ander team een finale ticket heeft gewonnen heeft het nieuwe team geen recht meer op een finale ticket. Het nieuwe team kan dus geen finale ticket meer winnen.
-          De organisatie stelt een wildcard beschikbaar voor de finale onder de deelnemende teams die geen finale ticket hebben kunnen bemachtigen gedurende de competitie.

27. Deelname NKS finale.  
·         Alleen de winnaars van een finaleticket hebben recht om deel te nemen in de finale.
·         Vissen met de vaste vervanger is toegestaan.

28. Privacy
·         We werken samen met diverse federaties van Sportvisserij Nederland. We voorzien deze federaties van vangstrapportages van de wedstrijd. In deze vangstrapportages staat de totale lengte en aantal vissen verwerkt.
·        De organisatie maakt gedurende het evenement beeldmateriaal dat gebruikt kan worden voor marketing doeleinden.
·        De deelnemer verklaard door in te schrijven akkoord te gaan dat de organisatie beeldmateriaal van hem of haar mag gebruiken voor marketing doeleinden.